Меню
ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕНТОВИ ТРИОНИ ЗА РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ И ДЪРВО

Сертификати

 Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

на Ръководството на „ТЕХНОЛЕС” ООД

за политика и цели по качеството

 

Нашата политика е:

„Ангажиране на ръководството за ефикасността на СУК, разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни и удовлетворяването им”

Като поема своята отговорност за поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, ръководството декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по качеството:

Насоченост към клиента - Съзнаваме отговорността си и се стремим да разбираме и  удовлетворяваме в максимална степен, настоящите и бъдещи изисквания на клиентите, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;

Лидерство и ангажираност на ръководството – Ръководството съзнава и поема отговорността си за ефикасността на Система за управление на качеството;

Приобщаване на персонала - Ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на Дружеството са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората работят за постигането на целите на Дружеството;

Процесен и системен подход - Създаваните от Дружеството продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система;

Взаимно изгодни отношения с доставчиците – Основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, дружеството избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване;

Непрекъснато подобряване за по-високо ниво на качеството – Чрез непрекъснато наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи мерки, ръководството цели непрекъснато подобрение на качеството.

Подход при вземане на решения - Системата за комуникации, управлението на документи и записи по качеството, създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална и вярна  информация;

За постигане политиката на Дружеството – „Ангажиране на ръководството за ефикасността на СУК, разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни и удовлетворяването им”,  дружеството си поставя следните цели:

  1. Интегриране на изискванията на СУК в бизнес процесите на организацията.
  2. Приобщаване, насочване и подпомагане на персонала да допринася за ефикасността на СУК.
  3. Планиране на действия за преодоляване на определени рискове и възможности, интегриране в СУК и оценяване ефикасността на тези действия.
  4. Разработване и внедряване на нови продукти и усъвършенстване на вече съществуващите, чрез ориентирана към клиентите маркетингова стратегия.
  5. Подобряване на процесите за повишаване на удовлетвореността на клиентите, чрез изпълняване на техните изисквания.
  6. Подкрепяне на персонала за развитие и повишаване на компетенността, за доказване на лидерство в своите сфери на отговорност.

Като Управител, декларирам още ангажиментите си за изпълнение изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015, както и за осигуряване на всички ресурси за непрекъснато подобряване на ефикасността на внедрената система за управление

13.02.2018г.

Управител на „Технолес” ООД – Габровo: Станислав Хараламбиев Богданов

 

                                                                                                  

Сертификати